เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2562 คณะทำงานโครงการ GTDEE ภายใต้หอการค้าเยอรมัน-ไทย นำโดย ดร.กมลศักดิ์ สุระดม ผู้จัดการอาวุโสฝ่าย GTDEE คุณภาณุวัฒน์ ใจธรรม ผู้จัดการฝ่าย GTDEE คุณคติพจน์ กนกนรเศรษฐ์ เจ้าหน้าที่ให้คำปรึกษาฝ่าย GTDEE เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการการอาชีวศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 4 เรื่องการพัฒนาอาชีวศึกษานานาชาติ โดยมีนายแพทย์ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในการประชุม ซึ่งจัดประชุมขึ้นที่กระทรวงศึกษาธิการ พร้อมกันนี้มีหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ ประกอบด้วย สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) หอการค้าไทย หอการค้าไอร์ริช-ไทย หอการค้าอังกฤษ-ไทย หอการค้าออสเตรเลียน-ไทย หอการค้าเยอรมัน-ไทย บริษัท ไอบีเอ็ม และ บริษัท ไมโครซอฟท์