คณะทำงานโครงการ GTDEE ภายใต้หอการค้าเยอรมัน-ไทย นำโดย ดร.กมลศักดิ์ สุระดม ผู้จัดการอาวุโสฝ่าย GTDEE คุณคติพจน์ กนกนรเศรษฐ์ ผู้จัดการฝ่าย GTDEE คุณอานนท์ สีหราช ผู้จัดการฝ่าย GTDEE และ คุณอภิญญา อัมพร ผู้ช่วยฝ่าย GTDEE ดำเนินการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ ให้กับนักศึกษาฝึกอาชีพโครงการ GTDEE รุ่นปี 2562 สาขาวิชาช่างแมคคาทรอนิกส์ในรถยนต์ ที่ฝึกอาชีพที่บริษัทเมอร์เซเดส-เบนซ์ (ประเทศไทย) จำกัด โดยจัดอบรมระหว่างวันที่ 17 ถึง 19 กรกฎาคม 2562 ที่ศูนย์ฝึกอบรมบริษัทเมอร์เซเดส-เบนซ์ (ประเทศไทย) จำกัด ถนนบางนา-ตราด กม. 19 ทั้งนี้ได้แบ่งการนักศึกษาฝึกอาชีพออกเป็น 2 กลุ่ม เพื่อเข้าอบรมในหัวข้อดังต่อไปนี้

  • “ความคิดเชิงระบบ และ แผนที่ความคิด” ดำเนินการสอนโดย ดร. กมลศักดิ์ สุระดม
  • “ความรู้พื้นฐานด้านเทคโนโลยีในรถยนต์” ดำเนินการสอนโดย ผศ. ดิเรก ชูวิเชียร อาจารย์ประจำคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

นอกจากนี้ คุณ ประวิทย์ ม่วงอิ่ม ผู้จัดการฝึกอบรมในสถานประกอบการ บริษัท เมอร์เซเดส-เบนซ์ (ประเทศไทย) จำกัด เข้าร่วมสังเกตุการณ์ในครั้งนี้ด้วย