คณะทำงานโครงการ GTDEE ภายใต้หอการค้าเยอรมัน-ไทย นำโดย มร.มาร์คุส ฮอฟฟ์แมนน์ ผู้เชี่ยวชาญบูรณาการ CIM และ ผู้อำนวยการโครงการ GTDEE ดร.กมลศักดิ์ สุระดม ผู้จัดการอาวุโสฝ่าย GTDEE ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการให้กับครูภาคปฏิบัติในสถานศึกษา โดยอบรมในหัวข้อ “การพัฒนาหลักสูตรสำหรับช่างแมคคาทรอนิกส์” โดยมีตัวแทนจากวิทยาลัยอาชีวศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ GTDEE และหน่วยงานการศึกษา เข้าร่วมอบรมในครั้งนี้ ประกอบด้วย วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก (อี.เทค) วิทยาลัยเทคโนโลยีดอน บอสโก กรุงเทพ และ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ซึ่งการอบรมนี้จัดขี้นระหว่างวันที่ 13 ถึง 15 พฤศจิกายน 2562 ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก (อี.เทค)