เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2563 คณะทำงานโครงการ GTDEE ภายใต้หอการค้าเยอรมัน-ไทย นำโดย มร.มาร์คุส ฮอฟฟ์แมนน์ ผู้เชี่ยวชาญบูรณาการ CIM และ ผู้อำนวยการโครงการ GTDEE และ ดร.กมลศักดิ์ สุระดม ผู้จัดการอาวุโสฝ่าย GTDEE จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเทียบเคียงสมรรถนะรายวิชาในหลักสูตรไทยกับเยอรมันในสาขาช่างเมคคาทรอนิกส์ โดยจัดอบรมให้กับครูปฏิบัติการวิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก (อี.เทค) ทั้งนี้ ได้เรียนเชิญ ดร. วิทวัส ทิพย์สุวรรณ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ มาเป็นวิทยากรสำหรับการอบรมเชิงปฏิบัติการดังกล่าว โดยจัดขึ้นที่วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก (อี.เทค)